D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 561_656_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Matejko "Báthory"-ja
B e s o r o l á s i   c í m : Matejko "Báthory"-ja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 40. sz. október 1.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külképviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Báthori István (Erdély: fejedelem) (1533-1586)
V I A F I d : 78774130
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báthory István lengyel király és orosz béke-követséget fogadja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Téli időn pleskovi táborában ül a király, tábori széken sátra előtt, lábát medvebőrre nyugtatva, mig a kivont kardot keresztbe feltette térdein. Arczán, mely a leghűbb azonkori képek után van festve, a hős és bölcs király lelke ül. Félig lehunyt szemei a mély gondolkozót,, csukott ajkai az erélyes hadvezért hirdetik. Nem látszik hatni rá, mily meghunyászkodó alázattal csúszik elébe a hatalmas czár fényes követsége. Gondolkozik, mitévő legyen? Az a követség pedig mindent elkövet, hogy a király figyelmét oda vonja arra az alázatosságra, melylyel elébe járul. Cyprián az orosz főpap, fején koronával, arany tányéron hozza az engesztelő sót és kenyeret, s rendén valónak találja, hogy a király elé térdeltében ura, a hatalmas czár zászlaját megtapossa. Mögötte a ravasz Naszcukin, mint a prédára leső jaguár félig meggörnyedve-várja a király határozó szavát, s mögötte az ősz lleczki Dömötör tartja a czár levelét, mig Olferiew Wassilew, a ki azzal fenyegette Báthoryt, hogy arczra borulva fog könyörögni békeért a czár előtt, most maga fetreng a porban a király lábainál. Távolabb pánczélban, sisakkal áll a legyőzött" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 40. sz. október 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : János Zsigmond halála után a speyeri egyezmény értelmében Erdélynek Miksa uralma alá kellett volna kerülnie (ebben az esetben Bekes Gáspár lehetett volna a vajda), ugyanakkor II. Szelim szultán is kiállította azt az okmányt (athname), amely megnevezte az új fejedelmet. Az erdélyi rendek a kritikus helyzetben gyűlést hívtak össze, és 1571. május 25-én a gyulafehérvári országgyűlés egyhangúlag fejedelemmé választotta az ország leghatalmasabb főurát, Báthory Istvánt. Az athnamét csak ezután hirdették ki (ott is az ő neve szerepelt...), ugyanakkor a fejedelem - mint erdélyi vajda - titokban hűséget esküdött Miksának is. A törököket csak az érdekelte, hogy a Királyi Magyarország és Erdély ne kerüljön egy kézbe, ezért volt jobb jelölt Báthory, mint a Habsburg-párti Bekes, és ezért járultak hozzá 1572-ben Báthory fejedelemségének örökletessé tételéhez. Miksa ugyan szívesen elfoglalta volna Erdélyt, de emiatt, 3 évvel a drinápolyi béke után, nem kockáztathatott meg egy törökellenes háborút, így jó képet vágott Báthoryhoz, sőt úgy tett, mintha örülne is, hogy egy unitárius után egy katolikus lett a fejedelem. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báthory István arczképe és névaláírása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3072x1950 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet