D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 23853_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ő csász. és kir. fensége néhai Károly Lajos főherceg és néhai Mária Annunziata főhercegasszony
B e s o r o l á s i   c í m : Ő csász. és kir. fensége néhai Károly Lajos főherceg és néhai Mária Annunziata főhercegasszony
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-11-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ferenc Ferdinánd főherceg, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Ferenc Ferdinánd főherceg az Osztrák - Magyar Monarchia trónörököse
S z e r z ő : Hermann Heller ; ford. Fehér Dezső
M e g j e l e n é s : Budapest : Winiker, 1911
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
M e g j e g y z é s : Róth András Lajostól.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Károly Lajos (Ausztria: főherceg) (1833-1896)
V I A F I d : 38868836
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mária Annunciáta (Ausztria: főhercegnő) (1843-1871)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Osztrák-Magyar Monarchia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ő csász. és kir. fensége néhai Károly Lajos főherceg és néhai Mária Annunziata főhercegasszony.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Károly Lajos főherceg (Erzherzog Karl Ludwig Joseph Maria von Österreich) osztrák főherceg, I. Ferenc József osztrák császár öccse, Ferenc Ferdinánd főherceg édesapja, I. Károly osztrák császár (IV. Károly néven magyar király) nagyapja. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mária Annunciáta (Maria Annunciata Isabella Filomena Sabasia di Borbone, Principessa delle Due Sicilie) Nápoly-szicíliai Bourbon királyi hercegnő, osztrák főhercegné, Károly Lajos osztrák főherceg második felesége, Ferenc Ferdinánd trónörökös édesanyja, Károly császár és király nagyanyja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : R. Hirsch Nelli: Károly Lajos főherczeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3934x2426 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn