D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 657_752_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátyás diadala a cseh Holubáron
B e s o r o l á s i   c í m : Mátyás diadala a cseh Holubáron
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 43. sz. (1875. okt. 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
V I A F I d : 4938768
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Csehország
G e o N a m e s I d : 3077311
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mátyás diadala a cseh Holubáron (Wagner Sándor festménye után)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A riadó tetszés-zaj, mely első jutalma lőn e diadalnak - őrjöngésig fokozódott, midőn a győztes a királyné elé járulván, a koszorú átvétele végett meghajtá ott térdét, s a fölemelt sisakrostély alól - a király férfias arcza bukkant elő, nyájas mosolylyal köszönve meg az emberül szerzett és becsületesen kiérdemelt kitüntetést. A kép, mely sikerült másolata a fővárosi vigadó (redoute) falán levő szép festménynek, s melyet a Franklin-társulat kiadásában megjelent "Nemzeti nagy képes naptár" után mutatunk be olvasóinknak, Wagner Sándor, Münchenben élő művész hazánkfiának egyik kiváló munkája s épen ezt a hires történeti jelenetet örökiti meg, melyet költőink is örömest vettek tárgyul költeményeikben, s mely a nép ajkán is fennmaradt, mint egy vonás azok közül, a mikkel Mátyás alakját teljes fényben és nagyságában adja át nemzedékről nemzedékre a kegyeletes szájhagyomány. (Forrás: Vasárnapi Ujság 22. évf. 43. sz. (1875. okt. 24.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mátyás király igazságot tesz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2339x1564 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes