D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 561_656_pix_Oldal_16_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A herczegovinai lázadás
B e s o r o l á s i   c í m : Herczegovinai lázadás
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 41. sz. (1875. okt. 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felkelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Bosznia-Hercegovina
G e o N a m e s I d : 3277605
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ljubobratics fölkelő vezér és törzskara Herczegovinában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fölkelés egységes és tervszerű vezetéséről ma még szó sem lehet de ugy látszik, hogy az egész lázadás fölött ez idő szerint legtöbb befolyást gyakorol egy Ljubobratics Mihály nevű vezér, ki már a korábbi herczegovinai felkelésben is jelentékeny szerepet játszott Vukalovics Luka mellett. Vukalovics később orosz nyugdijt kapott, s minthogy Ljubobraticscsal minden tervét pontosan közölte, az utóbbi Vukalovicsnak 1873-ban Odesszában bekövetkezett halála után rögtön megírta életrajzát az Újvidéken székelő "Matica Srbska" számára. (Forrás: Vasárnapi Ujság 22. évf. 41. sz. (1875. okt. 10.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Térképvázlat az 1869. évi dalmát fölkeléshez és Bosznia-Hercegovina 1878. évi megszállásának hadműveleti vázlata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Bosznia-Hercegovina
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1786x1276 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes