D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 273_368_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Balaton vőlegényei
B e s o r o l á s i   c í m : Balaton vőlegényei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Elbeszélés az életről
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : írta Jókai Mór
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : (Vége)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 23. sz. (1875. jún. 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tragédia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "A Balaton vőlegénye" (Jókai Mór elbeszéléséhez)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egy reggel nagy sivalkodásra ébredtünk. Ablakaink épen a balatonparti usztatóra nyilnak. Az egész jelenet ott ment végbe szemeink előtt. A halászok egy hullát vontak ki a partra. Csak egyet. A kettő közül egyik már hazajött. De melyik? A hirre rohanva jött a parton a két anya. Melyiknek a fia érkezett meg? A Balaton mélyében a holtak soká el vannak változatlanul, még hónapok múlva is épek vonásaik. Hát csak nem az érkezett meg, a kire olyan nagy pompával vártak, a kinek már készen volt aranyos szemfedője, halotti ruhája, diófa koporsója hanem megérkezett az özvegy asszony fia, a kire nem várt senki, egyedül az anyja." (Forrás: Vasárnapi Ujság 22. évf. 23. sz. (1875. jún. 6.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Badacsony a Balaton partján
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balatonparti fürdők és üdülőhelyek : Balaton-Füred villa-telepe, a Dőry-féle nyaralóval. Erdélyi László fényképei után / fényképész Erdélyi László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1827x1284 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes