D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 273_368_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nagy László
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy László
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1816-1875
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 21. sz. (1875. máj. 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nagy László (1816-1875)
V I A F I d : 121394259
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nagy László
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Bokszegi Nagy László (Kunhegyes, 1816. június 9. - Budapest, 1875. május 6.) királyi tanácsos és tanfelügyelő. Nagy László pszichológus édesapja. A gimnáziumot Debrecenben, a bölcseletet Nagykőrösön Warga János alatt végezte a jogi és hittani tanfolyamra Debrecenbe tért vissza és ott végezte 1838-ban. Ezután Érmihályfalvára ment ki rektornak. Kitöltvén ott három évét, a Gencsi-háznál magánnevelőséget vállalt. Idejét egészen a nevelés- és tanítástan elméleti és gyakorlati tanulmányozásának szentelte. 1852-ben a kisújszállási algimnázium igazgatótanárának hívták meg. Eleinte csak maga volt egyedül a tanár de buzgólkodásainak eredményeként sikerült az intézetet úgy szervezni és olyan virágzásba hozni, hogy négy év múlva már hatodmagával működhetett. 1858-ban a nagykőrösi református tanítóképző igazgatójának választották meg, mely intézet az ő vezetése alatt csakhamar az első rangú pedagógiai intézetek egyike lett az országban. A tanítók képzése érdekében írt tankönyveivel e téren elismert tekintélyt szerzett magának. Az 1868-as népiskolai törvény megalkotása és a tanfelügyelői intézmény szervezése után báró Eötvös József felhívására átvette a Tolna- és Baranya megyei tankerületek vezetését. 1872-ben a Pest megyei tanfelügyelőségre helyezték át és 1874-ben a Jászkun-kerületi tanfelügyelői teendőkkel is megbízták. A túlságos munkateher is siettette halálát. Cikkei a Protestáns Népiskolai Közlönyben (1866. A fegyelem gyakorlásáról) a Néptanítók Lapjában (1868. Az olvasás tanítása népiskoláinkban és könyvism., 1889. A tanítóképzőintézeti tanárok országos egyesülete sat.)" (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Nagy László (tanfelügyelő)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 939x1192 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes