D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 369_464_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Három katonai nevezetesség
B e s o r o l á s i   c í m : Három katonai nevezetesség
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 26. sz. junius 28.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kuhn Ferenc (1817-1896)
V I A F I d : 1203650
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hadügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvédelmi minisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : John, Franz von (1815-1876)
V I A F I d : 67248536
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Koller Sándor (1813-1890)
V I A F I d : 30284824
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : honvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró John Lajos, Báró Koller Sándor, Báró Kuhn Ferencz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hadügyminisztériumban és a hadsereg fővezénylete körül történt váratlan változásokhoz a legkülönbözőbb kombinácziókat fűzték a hírlapok. Némelyek a katonai reakczió felülkerekedését, az alkotmány veszélyeztetését jósolták belőle, mely egyúttal a honvédségi intézmény eltörülésével járna mig mások épen a honvédség fölvirágoztatását várták tőle, miután annak a volt hadügyminiszter ellensége volt sőt voltak olyanok, kik a változásból még a magyar iparra is jobb jövőt jósoltak, minthogy Kuhn báró nagyban dédelgette a Skene-konzorcziumot, s nem engedte, hogy a közös hadsereg fölszerelési és szállítási üzletében a magyar ipar is részesittessék." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 26. sz. junius 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koller
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kuhn
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1420x1804 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet