D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 273_368_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar testőrség Bécsben
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar testőrség Bécsben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 23. sz. junius 7.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : testőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyveres testület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar testőrök Bécsben az ünnepi körmeneten
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Alig hagyták oda irodalmunk ujjáélesztői a gárdát, a megpróbáltatás napjai következtek be. József császár alatt kitört a török háború, s a testőrök elsőtől utolsóig fegyverre keltek, megtanulni, hogy a diszkard még másra is való, mint tisztelgésre. Aztán hogy rájöttek a dolog nyitjára, megtanították vele a törököt, tisztelni a magyar vitézséget, mely vakmerőnél vakmerőbb bravourok tömérdek példáját mutatta föl. Az ő zászlójukra is ráírhatták volna, a mi a Bourbon királyi-ház gránátos lovas-testőrsége kornétáján tündöklött: Undique terror, undique lethum mindenkor használhatták a skót gyalog-zsandárok jelszavát inomni modofidelis, s így a következő időszakban is, midőn az erős küzdelmet hosszas pihenés váltotta föl, egy-egy testőr a szabályszerű öt éven tul is ott maradt a gárdában, folytatni a gyöngyéletet. Szerették ezt az intézményt, mely tükör-ragyogásu vízhez hasonlított: mélye sok fertőző anyagot rejtett ugyan, de az nem mocskolta be fölületét." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 23. sz. junius 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar testőrség
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1685x1103 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet