D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A jégen
B e s o r o l á s i   c í m : Jégen
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 3. sz. január 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : korcsolya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportfelszerelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szórakozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jég
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Korcsolyázás a pesti városligetien
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Most azonban már öt hét óta szilárdul tart a jégtükör s a téli nap veröfényének nincs még csak annyi melege sem, hogy meglágyítsa pár órára a felületét. Aeolus arczot pirosító mogorvasággal fújdogál odakünn a ligetben, s a budai hegyek felől oly dermesztő széllel köszönt be, hogy a korcsolyázóknak kedvére sem járhatna már jobban. A délutáni nap végig önti sugarait az épülő I főváros egyik leghatalmasabb utvonalán, a széles j sugárúton, melyen a ligetbe haladunk. Az oktogon-téren, a hol a külső körút a sugárúttal találkozik, nagy épülettömegek emelkednek hol három, hol négyemeletnyi magasságban a kék égboltozat felé,még befejezetlen állapotban ugyan, hanem fogalmat nyújtva ez útvonal nagyszerűségéről. A feltöltött ut homokja csikorog lábaid alatt, a mint külebb haladsz a városból. Alacsony deszkakerítés keríti az ut egész hosszában a beépítésre váró üres telkeket, s a kerítésre mázolt feliratból tudod meg, hogy melyik leendő házcsoport helye mellett visz el utad. Most szürke homok minden, bármerre fordítsd szemedet, s a sugárút városligeti torkolatánál emelkedő négy nyárilak ugy tűnik föl előtted a távolban, mint a sivatag vándora előtt az oázis, pálmáival és forrásvizével. Temérdek még itt a tennivaló, s el sem mered gondolni, mikor fogsz paloták tövében, aszfaltjárdán a vácziutról a sugárúton át a városligetbe sétálhatni." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 3. sz. január 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Városliget
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1752x1182 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet