D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 425_494_pix_Oldal_11_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy hajdani fejedelmi lak Munkácson.
B e s o r o l á s i   c í m : Egy hajdani fejedelmi lak Munkácson.
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 39. sz. szeptember 28.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületmaradvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ukrajna
G e o N a m e s I d : 690791
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A munkácsi Rákóczi-kastély a XVIII. század elején
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az 5' magas és 4' széles ablakok kiálló kőkentekkel és szemöldökkel voltak diszitve,melynek nyomai ma is meglátszanak még az átidomított kastély északi sarkán. A négyszegű épületet kettős fedél takará, melynek kelet-nyugoti közepén végig hatalmas facsatorna feküdt, melyből az esővíz lezuhant a fedelén pedig jóval túl emelkedett a három tölcsérszerü kémény, melynek kiszélesedett koronájú tetejét 4-4 kőgolyó diszité. E kéményekből is meglátszik még vagy kettő emlékül. A kelet-délfelőli folyosót czifra karcsú faoszlopok és lent rostélyszerü rácsozat környezé. E szerény és kisterjedelmű lakba, mely tágas s melléképületektől környezett udvar közepén terjedelmes kert mellett állott, Rákóczi Ferencz, miután az 1703. június 28-ki utczai harcz után (mely alkalommal a kastély és a város is elhamvasztatott) elmenekült, későbben gyakran tért vissza s itt sokszor hosszabb ideig tartózkodott. S épen azért nem lesz érdektelen az akkori fejedelmi háztartásba és környezetébe bepillantani s néhány jellemzőbb adatot elősorolni." Forrás:( Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 39. sz. szeptember 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kárpátalja anno
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 951x850 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet