D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 425_494_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A karlisták táborából
B e s o r o l á s i   c í m : Karlisták táborából
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 37. sz. szeptember 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : oszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zendülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felkelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A karlisták táborából: Távirda-oszlopok szétromboltatása karlisták által
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A verai ólombányákhoz érve, menekülőkkel találkoztunk, még pedig német munkásokkal, kiket a karlisták a bányákból elküldtek, elszedvén előbb óráikat, leszálltak a bányákba, megtámadták a munkásokat, s a spanyolokat foglyul vivén, a külföldieket eleresztették. Az egyik üzlettárs két munkást el akart rejteni, de rajta kapták s hatvan botot vágtak rá. Este volt, mire Verába értünk. Néhány száz karlistát találtunk ottan, társam jó lábon állván az alkaldéval, nem történt semmi bajunk. Az alkaldé igen értelmes embernek látszott, rögtön fölismerte utazásom czélját s az itt szállásoló Santa-Cruzra vitte a beszélgetést. Tőle tudtam meg, hogy Don Manuel Jozé Santa-Cruz egy molnár fia s jelenleg harmincz éves, komoly s igazságos, de durva ember. Testi ereje valódi Herkules-erő s tulajdonkép, mint tábori lelkész, szellemi feje a navarrai karlista seregnek Vascondaya alatt. Különben a rettenthetlen cabeilla nem oly vérengző, mint állítják, s csak nyolcz halálitéletet adott ki kémek és foglyok ellen. Óvakodtam az alkalde állításában kétkedésemet elárulni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 37. sz. szeptember 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : 175 éves a spanyol karlizmus! Emlékezés és muníció nekünk.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 852x1243 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet