D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 351_424_pix_Oldal_09_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nőképző-egylet elnökei
B e s o r o l á s i   c í m : Nőképző-egylet elnökei
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 33. sz. augusztus 17.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Veres Pálné (1815-1895)
V I A F I d : 20554883
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egylet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Veres-Beniczky Hermin
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ez főbb vonalaiban a Nöképzö-egylet munkásságának látható eredménye. De hogy a derék egyesület érdemét kellőleg méltányolhassuk, be kellene tekintenünk választmányának tanácskozó üléseibe, melyek annyi önzetlen buzgalmat, ügyszeretö érdeklődést, fáradni nem tudó készséget tanusitnak az összes tagok részéről, mint amennyi szellemet, tapintatot és szakértelmet láttatnak velünk az egyes tisztviselőkben. Számba kellene vennünk azon tekintélyes, nagy összegeket, melyeket e kitűnő hölgyek éven-kint az egylet czéljainak valósítása végett adományozás s alapítás utján, hangversenyek, fölolvasások, tánczvigalmak, tombola, sorsjátékok rendezése által be tudnak szerezni. Mindezeknek a közönség természetesen csak külső, gyakran csillogó oldalát láthatja az intéző erők lankadatlan tevékenysége elvonja magát a közönség szeme előtt, de annál ékesebben szól azon egylet mellett, mely nem beteges nöemanczipacziói elveket hajhász, hanem valódi kultúrai föladatot teljesít társadalmunk és a nemzet javára." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 33. sz. augusztus 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Veres Pálné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 755x936 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet