D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 063_136_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy óriási elefánt partraszállítása Uj-Yorknál
B e s o r o l á s i   c í m : Egy óriási elefánt partraszállítása Uj-Yorknál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 11. sz. márczius 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Szállítás, anyagmozgatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : elefánt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ormányos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anyagmozgatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy elefánt partraszállitása Uj-Yorknál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Különös fajtájú és ritka nagyságú vendéget szállított a Deutschland nevű hajó Uj-York kikötőjébe a múlt év deczemberének 17-én. A hajó Hamburgból indult el és egy roppant nagyságú indiai elefántot vitt magával Amerikába. Az elefánt, melyet Vilmos császárnak kereszteltek, hazájából Indiából Oroszországba került s az orosz czáré lett, ki azt később Kreuzbergnek, a világ-hirü állatszeliditőnek engedte át,ez pedig Balley és társai"állatsereglet-birtokosoknak adta el. A Vilmos császár valószínűleg a legnagyobb elefánt, mely az Egyesült-Államok területen valaha megfordult, mert magassága 10 lábnál is nagyobb. Az állat partraszállitása óriási súlya miatt csakis egy jelentékeny nagyságú és gőzerővel hajtott úszó csigakészülék segélyével volt eszközölhető, miként az mellékelt rajzunkon látható. Mihelyt az állatot a fedélzetközből felvontatták, a hajó fedélzetén lévő vontató kötelet az úszó gőzcsiga lánczához erősitették, a csigát lassanként oldalvást csavarták és igy az elefántot az úszó csigatutajra emelték, melyet aztán egy gőzös a parthoz vontatott." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 11. sz. márczius 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Elefántfélék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1201x887 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet