D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jozsef_nador_023.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alexander Leopoldus Archidux Austriae
B e s o r o l á s i   c í m : Alexander Leopoldus Archidux Austriae
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pichler
U t ó n é v : Johann Peter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1765-1807
V I A F I d : 81834653
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Fábián
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-04-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2012-03-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : József nádor
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : József nádor: Egy alkotó élet írásban és képben, 1776-1847
S z e r z ő : összeáll. Lestyán Sándor
M e g j e l e n é s : Budapest : Posner Ny., 1943
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sándor Lipót (Magyarország: nádor) (1772-1795)
V I A F I d : 24980037
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alexander Leopoldus Archidux Austriae
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ""Húszon harmadik Esztendejét még el nem haladta, egéssége virágában, idejének zöldellő Tavaszszéban él vala: a midőn Julius Havának 10-dikén - Fájdalmas Emlékezet! - Kedves Testvér Huga Születése Napjának meg-ünneplésére egy Tűzi Játékot maga készítvén, hirtelen - véletlenül - a salétromos és büdösköves pornak egy pusztító Szikrától lett fel-Gyuladása által szörnyűén leverettelek, össze-szaggattaték, óh Egekl"
(Birkentstock Menyhárt "EMLÉKEZTETŐ ÍRÁS"-a, ifj. gróf Teleki Domokos fordításában.)"
(Forrás: https://mek.oszk.hu/10400/10496/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Habsburg–Lotaringiai Sándor Lipót főherceg (Erzherzog Alexander Leopold Johann Joseph von Österreich) (Firenze, 1772. augusztus 14. - Laxenburg, Alsó-Ausztria, 1795. július 12.), osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, Toszkána hercege, 1790-től haláláig Magyarország nádora."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg%E2%80%93Lotaringiai_S%C3%A1ndor_Lip%C3%B3t_magyar_n%C3%A1dor)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sándor Lipót főherczeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1569x2212 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna