D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 365_436_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kelet-indiai képek
B e s o r o l á s i   c í m : Kelet-indiai képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 2. Utazás gyaloghintón
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 30. sz. julius 28.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közúti közlekedés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyszállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hintó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : India
G e o N a m e s I d : 1269750
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kelet-indiai képek: 2. Utazás gyalog-hintón
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Indiának oly vidékein, melyekbe az európai czivilizáczió vaspályán, avagy csak rendszeres országutak képében is még el nem juthatott, a régi kezdetleges gyaloghintókon utazik az ember, már t. i. a kinek e költséges utazási módot használni tehetségében áll. A posta-igazgatóság, előleges megkeresés folytán, tíz mértföldenként, hogy ugy mondjuk: gyaloghintó-fogatokat rendel. A hamalok (gyaloghíntó-hordók) az utazóra három nap és három éjjel tartoznak várakozni állomásaikon, mely idő eltelte után föl vannak mentve minden kötelezettség alól. A gyaloghintót rendesen négy ember (némely vidéken hat) emeli vállain, kiket mindenkor négy ember kisér, hogy szükség esetén fölválthassák. Éjjel egy mussalkhi, ki az ut megvilágításával van megbízva, kezében égő fáklyát lobogtat, melyet mindegyre kókusz-olajjal öntöz, hogy ki ne aludjék." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 30. sz. julius 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyaloghintó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1171x871 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet