D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 217_288_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A választási mozgalmak
B e s o r o l á s i   c í m : Választási mozgalmak
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 23. sz. junius 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : választás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikai tevékenység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : választási kampány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szavazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Választási mozgalom a király-utczaban Pesten
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Pesten legérdekfeszitőbb pont a múlt választások óta a Terézváros. A múltkor negyven és egynehány szavazattal győzött Jókai pártja s azóta a városrész növekedett, a szavazók száma emelkedett: az eredmény némileg kétes! De van is ám mindenféle látványosság mindkét részről! A rengeteg sok zászló, egyik hosszabb, ment a másik, egyik fent, másik alant, egyik nemzeti szinü, a másik fehér, mert békét akar jelenteni. S aztán az a sok összejövetel esténként, ünnepnapokon, s mikor csak érkezésünk van! Szép nyelven ugy fejezzük ezt ki, hogy eszmecsere végett gyűlünk össze; felvilágosítást adunk egymásnak politikai viszonyaink és közügyeink felől stb., de valóságban biz' ez csak azért történik, mert szükséges. Ha az igazi érdeklődés nincs meg, tehát teremteni kell érdeklődést mesterségesen. Azok a gyújtó hatású szép beszédek inkább csiklandozzák az érzelmeket játszodtatják a képzelődést, mint a mennyit az értelmen és belátáson világosítanak, s e sorok írója se jobboldali, se baloldali kortesvacsorán nem szerzett semmi egyéb dologban meggyőződést, csak abban az egyben, (a mit már úgyis régen tudott) hogy mi pompás, vidám mulató emberek vagyunk!" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 23. sz. junius 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Választások
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1776x1174 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet