D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 621-676_pix_oldal_10_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy Szilveszter-est
B e s o r o l á s i   c í m : Egy Szilveszter-est
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Linek
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1941
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 53. sz. deczember 31.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szilveszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újév napja
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : babona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hagyomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : honvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Honvéd-tisztek Szilveszter-estéje
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A katona, ha senkije nincs is, soha sincs elhagyva. Ha csak nem rokkant, ha csak nem tehetetlen: mert akkor el van hagyva csakugyan, s nincs más barátja, kire támaszkodhassék, mint a mankó, nincs más otthona, hol megpihenhessen, mint az utczaszöglet. De a mig katona: egy nagy Családnak tagja ő, melyet testvérekké fűz az egyenruha. Hát a kik egy közös szent eszmeért küzdve, talán ugyan az alatt a zászló alatt, szent csatában együtt nyerték a vérkeresztséget: hogy ne volnának testvérek? Évek multán, távol anyától, nőtől, kedvestől, csevegő gyermektől, mindent pótol egy ilyen hű barát, Isinek szivét ágyuk tüze olvasztotta a mienkhez. A visszaemlékezések váltakozó ködfátyolképei, az együtt átélt napok, szenvedések árnyai elvonulnak lelki szemeik előtt, s elmondják egymásnak az egyformán jól ismert eseményeket s áhítattal hallják egymástól a saját tetteiket, mintha most hallanák először. Pedig ők vitték végbe e tetteket." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 53. sz. deczember 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ünnep
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1398x996 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet