D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 621-676_pix_oldal_09_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hoványi Ferencz
B e s o r o l á s i   c í m : Hoványi Ferencz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1816-1871)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 53. sz. deczember 31.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hoványi Ferenc (1816-1871)
V I A F I d : 89110470
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : teológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bölcsészettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hoványi Ferencz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kár, hogy e nagy vitairatot, melyet a katholikus sajtó a maga szempontjából - nagy dicséretekkel halmozott el, az ellentábor mintegy agyon hallgatta; a mi csak nálunk, hol tulajdonképi egyházi tudományos irodalom nincs, történhetett meg. Mióta Pázmán ellen a protest. hittudósok annyi erővel, meggyőződéssel és tudományos készlettel harczoltak, méltóbb ellenfél, kivel a harczot ismét föl lehetett volna venni, nem volt Hoványinál. Nem kevesebbet tett Hoványi a jótékonyság terén, mint az irodalomén; természetesen itt is mint egész szellemi iránya hozta magával kizárólag a katholikus érdekek ápolására. Életében tett számos és tekintélyes alapitványait és adományait megkoronázta végrendelete, melyben 100 ezer forintnál többet szentelt kath. egyházi és iskolai czélokra." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 53. sz. deczember 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az egyházmegyei hivatalban iktatóvá, utóbb szentszéki jegyzővé, 1840-ben pedig püspöki titkárrá neveztetett ki. Az 1839. évi országgyűlésen Pozsonyban püspökével együtt küzdött az akkoriban nagy tűzzel vitatott vegyesházassági kérdésekben. Később báró Bémer László püspök mellett is, aki által szentszéki ülnökké neveztetett ki, mint titkár működött 1843 végeig, midőn váradi-velencei plébánossá és a körösvölgyi kerület helyettes alesperesévé lett; még azon év augusztus 15-én elment Szilágysomlyóra (Kraszna megye) plébánosnak; kerületi rendes alesperes és az ottani gimnázium felügyelője is volt 1847-ig; itt új iskolákat építtetett. Kraszna megye megválasztotta tábla-birájának. 1847-ben a budapesti egyetemen a hittan tanárának neveztett ki; azonban még azon évben ő felsége a király és testvérei magyar nyelvtanárának hivatott meg. 1849-ben nagyváradi kanonokká, 1853-ban a Keresztelő Szent Jánosról címzett nagyváradhidi préposttá, a pápa által pedig 1854 végén házi praelátussá neveztetett ki. 1846-ban beutazta Erdélyt, 1847-ben Német-, 1850-ben Olaszországot és 1856-ban a Szentföldet. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hoványi Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 853x965 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet