D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 497-556_pix_oldal_14_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Illéssy György
B e s o r o l á s i   c í m : Illéssy György
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1832-1871)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 44. sz. október 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Illéssy György (1832-1871)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hírlap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságcikk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Illéssy György
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Őt szenvedései közt fenntartá a szeretet; s azok szemében is, kik benne kételkedtek, rehabilitálta a munka. Minő munka volt ez! Hat éve, hogy ama katasztrófa után Pestre jött. A képiró-utcza egy szűk, nedves, szegényes udvari szobájában, nejével, két gyermekével, elvonulva, nélkülözve, a nap óráit az éjszakáéival pótolva, 24 órából csak kettőt-hármat szánva álomra, a késő éjt összeértetve a kora hajnallal, dolgozott. Verset, tárczát, újdonságot irt; regényeket forditott németből, francziából; egyik lapnál szerkesztő, másiknál korrektor, ötnél-hatnál munkatárs volt; népies füzeteket irt s naptárakat csinált. Egy szóval, dolgozott mindent,a mit csak tollal dolgozni lehetett." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 44. sz. október 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Debrecenben pénztáros lett a gőzmalomnál, de mivel nem értett a számvitelhez, szórakozottságában gyakran elhibázta a kifizetendő összegeket. Deficitje támadt, melyet munkával és vállalatokkal akart kiegyenlíteni; de nem volt szerencséje. Mindenét hátrahagyva 1865-ben Pestre költözött, hogy munkájával tartsa fönn feleségét és gyermekeit, illetve kielégítse hitelezőit. Keményen dolgozott. Előbb a Fővárosi Lapoknál volt korrektor és francia fordító, majd fél évvel később, amikor már angolul is jobban tudott, a Vadász és Versenylap számára fordított a Fieldből. 1866-ban a Magyar Világ szerkesztőségében, majd a Sürgönynél dolgozott. 1867 májusában Jókai Mór hívására a Hon szerkesztőségébe lépett. 1868-ban a kemény munkától megbetegedett, de tovább dolgozott. 1870 novemberében ágyba kellett feküdnie, de itt is költeményeit rendezte sajtó alá. 1871. október 21-én halt meg Pesten. Szász Károly tartott beszédet koporsója felett október 24-én. Özvegye, Ember Karolina később György Aladár felesége lett. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Illésy György
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 872x967 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet