D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 245-312_pix_oldal_14_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Döllinger
B e s o r o l á s i   c í m : Döllinger
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 24. sz. junius 11.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Döllinger, Johann Josef Ignaz von (1799-1890)
V I A F I d : 89020124
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : történész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Döllinger
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nagy hirének alapját mély tudománya és ennek nagybecsü termékei vetették meg. Döllinger finom érzékü történetíró, ki tárgyát alaposan fölfogni és a részletek fölé emelkedő bölcsészi szellemével rajta uralkodni képes. Ő történetbölcsész a szó teljes értelmében. Müve a reformatio belső fejlődéséről és hatásairól, különösen annak fényes árnyoldalai feltüntetése tekintetében, határozottan katholikus álláspontja daczára klasszikái becsü mü. Az egyháztörténet tan és kézi könyve egy tudományos fő és kutató ész önálló tanulmányainak érett gyümölcse. Mint politikai szereplő jelenleg is örökös tagja a bajor urak-házának számos vita- és röpirattal járult a szőnyegen forgó napi kérdések megvitatásához nyilvános felolvasásokat tartott és tanári székéből gyujtólag, lelkesitőleg hatott a tanuló ifjúságra, mely Németország minden tájáról özönlik a nagyhirü törpe prépost előadásaira." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 24. sz. junius 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Döllinger
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1214x1339 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet