D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177-244_pix_oldal_11_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bécs-újhelyi vértanuk emléke
B e s o r o l á s i   c í m : Bécs-újhelyi vértanuk emléke
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 18. sz. április 30.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Zrínyi Péter (1621-1671)
V I A F I d : 44425422
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nemes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Frangepán Ferenc Kristóf (1643-1671)
V I A F I d : 61594609
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ítélet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zrini és Frangepán utolsó találkozása
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : " Szept. 20-án Hocher János osztrák kanczellár elnöklete alatt a foglyok elitélésére bizottság alakult, melynek tizenegy tagja mind osztrák volt, magyar egy sem. Nádasdy nem védelmezte magát a pörben. Arra támaszkodott, hogy ő tettét már előbb bevallotta. s kegyelmet nyert. Nem vallott semmit. Mikor kinpaddal fenyegették, azt mondta: hazudnám, ha többet mondanék mint a mennyit mondtam. A birok nem siettek a pör befejezésével. 1671. márczius 30-án parancsot vettek, hogy hozzanak ítéletet. És az ellenséges birák meghozták azt: halál, a jobb kar előleges levágásával. Az ítélet ápril 30-án végrehajtatott. Bécsben Nádasdyn, Bécs-Ujhelyben Zrinin és Frangepánon; csak a jobb kar elöleges csonkítása engedtetett el." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 18. sz. április 30.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Frangepán Farkas és Paradeyser Mária fia, a Horvátországban hatalmas birtokokkal rendelkező Frangepán (Frankopan) család utolsó férfitagja. Ogulini kapitány. 1663-ban részt vett sógora, Zrínyi Péter horvát bán oldalán a török elleni győztes Jurjeva Stiena-i csatában. Az ő rábeszélésére csatlakozott a Wesselényi-összeesküvéshez. Főleg diplomáciai feladatokat látott el. 1670 áprilisában a szervezkedést elárulta a bécsi udvarnak, mégis rendkívüli bíróság elé állították, fő- és jószágvesztésre ítélték és Bécsújhelyen lefejezték. Fiatal özvegye maradt hátra, De Naro Julia márkinő. A bécsújhelyi börtönben írt versei a horvát nyelvű barokk líra jeles alkotásai. Ugyancsak ekkor fordította horvátra Molière Dandin György című művét. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kivégzésének hírére Frangepán Katalin elméje elborult. Az özvegy 1673. november 16-án halt meg egy grazi zárdában. Egyetlen fiukat, János Antalt a bécsi udvar a családnevétől is megfosztotta. Gnade Antal néven sorozták be katonának. 1683-ban minden alap nélkül megvádolták, hogy a király élete ellen tör. Börtönbe vetették, és húsz éven át rabként sínylődött, előbb a tiroli Rattenburg várában, később Kufsteinban. Itt megőrült, és 1703-ban, ötvenéves korában meghalt. Ő volt a Zrínyi család utolsó sarja. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Frangepán Ferenc Kristóf
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zrínyi Péter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zrínyi és Frangepán a bécsujhelyi börtönben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1858x1187 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet