D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 213-292_pix_oldal_08_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy franczia utazó déli Magyarországról
B e s o r o l á s i   c í m : Egy franczia utazó déli Magyarországról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vándorczigányok. Favágók. A bozsnyákok táncza
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 20. sz. május 15.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fakivágás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fakitermelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kemence
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Eszék vidékéről: Favágók kemenczéje az erdőben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E vidékeken egy egész favágó népség lakik, mely életét az erdőkben tölti el. Időm nem engedé, miként előre terveztem volt, egyik falujokat meglátogatni, melyet a vadonnak ez erőteljes fiai tisztáson építettek maguknak, néhány nappal ide érkezésem előtt, egy sürü erdő közepette melyet egészen kipusztitani és földjét müvelhetővé tenni szándékoznak. De mégis ide mellékelhetek Lemaitre Albert barátomtól egy igen érdekes rajzot, mely egy sajátságos készületü sütő kemenczét ábrázol, amilyet az erdei lakók szoktak egyik-másik tisztáson épiteni, hogy ne kelljen kenyérért mindegyre a faluba vagy városba menniök. A kemencze vert agyagból készült és egy nagy fa-állványon áll,kemény deszka lapon, mely a föld színe felett czövekeken nyugszik." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 20. sz. május 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eszék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1223x919 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet