D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 141-212_pix_oldal_09_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lónyay Gábor
B e s o r o l á s i   c í m : Lónyay Gábor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 14. sz. április 3.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfajelmélet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lónyay Gábor (1805-1885)
V I A F I d : 22913242
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mezőgazdaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Asztalos Sándor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Már megyei beszédeit szerteszét hordozták az országban, s később országgyűlési szónoklatait is oly figyelem kisérte, hogy német és franczia lapok is szószerint közlék azokat. Egyik magyar életirója (Pákh Albert) igy ir róla: Az országgyűléseken magas miveltséget és sok olvasmányt tanúsító, szabadelvű, de minden tulságtól tartózkodó nyilatkozatai által az ellenzéki pártnak egyik fontosabb s jelentékenyebb vezértagja lett, s a meggyőződése szerint szent és igaz ügynek szóval, tettel, pénzzel bőkezűen áldozott. 1848-ban népképviselővé választatott a népnek e hü barátja s ugyan ezen kerület küldé az 1861-ki és 1865-ki országgyűlésre az 1869-ki választásnál azonban, a szélsőségi áramlatok folytán kisebbségben maradt. Néhány héttel utóbb azonban Beregmegye tiszaháti kerülete egyhangú felkiáltással küldé öt a jelen országgyűlésre." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 14. sz. április 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kazinczy Gábornak sógora és barátja volt, akinek nővérét, Kazinczy Ottiliát vette feleségül. Ennek révén került összeköttetésbe az irodalommal és annak hazai alakjaival, akiket gyakran látott vendégszerető asztalánál. 1830-ban ő volt az országos gazdasági egyesület 131 alapítójának egyike és ez időtől fogva 1867-ig, eleinte mint egyes osztálynak elnöke, majd mint az egylet alelnöke és végül első elnöke vett részt annak üdvös munkáiban e díszes székéről csak 1876-ban mondott le életkora miatt, de azontúl is teljes buzgalommal és kitartással viselte egyes osztályok elnökségét. 1860-ban az erdélyi gazdasági egylet is tiszteleti tagjává választotta. 1860 után Ung vármegye főispánságával lett megkínálva, de ezt mint akkor nem teljesen törvényes és alkotmányos hivatalt nem fogadta el. Nejét 1883. december 5-én elvesztette. Ez és egyetlen Ödön fiának kora halála megtörte. 1885. augusztus 5-én hunyt el a teplitzi fürdőben, ahol szívszélütés okozta halálát. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Lónyay Gábor (országgyűlési képviselő)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 884x1015 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet