D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 405-484_pix_oldal_13_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kenessey Albert
B e s o r o l á s i   c í m : Kenessey Albert
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 34. sz. augusztus 22.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kenessey Albert (1828-1879)
V I A F I d : 88614060
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatómunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakember
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakértő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kenessey Albert
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1848 tavaszán, gróf Széchenyi István ajánlatára az ausztriai szadalmazott Lloydtársaság hajóira jutott, hol elöbb gyakornoki minőségben szolgált késöbb, midőn a szard hajóhad elzárta az osztrák kikötőktől, a Kübeck nevü hajón, az épen megbetegedett 3-ad kapitány helyét foglalta el. Ez állomásból tért haza, rövid szabadságidőre, hazája s nevelő apja látogatására. Emezt - halva találta hazáját a legnagyobb küzdelem kezdetén. Állomására visszatérnie akkor, midőn a hazának minden fiára szüksége volt, szégyen lett volna, s ö egy perczig sem tétovázott. Honvédnek állt be. Csakhamar hasznát tudták venni, mert kevés emberünk volt, ki hajózáshoz is értett, s Kenessey már november 1-én, mint honvédhadnagy szolgálta..." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 34. sz. augusztus 22.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar nyelvű hajózási szakirodalom megteremtője, a hazai hajózástudomány és -igazgatás kiemelkedő jelentőségű, úttörő alakja volt. Életművének kimagasló eredménye az 1865-ben általa szerkesztett első magyar nyelvű hajózási műszótár, de a hajózás több más területén is számottevő elméleti munkásságot fejtett ki. Tanulmányozta a Kárpát-medence vízrajzát, foglalkozott a hajózás technikai, gazdasági, kereskedelmi és jogi vonat-kozásaival. Több írásának témájául szolgált a magyar-országi, különösen a Duna-hajózás múltja. A Magyar Tudományos Akadémia számára írt 1868-as pályamunkájában az elsők között foglalkozott az okszerű halgazdálkodás, a haltenyésztés üzemszervezési alapjaival, s az ágazat fejlesztését szolgáló ajánlásokat tett. A hajózásra, hajózástörténetre vonatkozó népszerűsítő cikkeivel rendszeresen jelentkezett a Vasárnapi Újság lapjain. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kenessey Albert (hajóstiszt)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 889x948 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet