D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 237-320_pix_oldal_17_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A krassómegyei oláhokról
B e s o r o l á s i   c í m : Krassómegyei oláhokról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 23. sz. junius 6.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családi kapcsolat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : házasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oláh cigányok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cigányság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Krassómegyei oláhok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nehezebb munkától való kímélésnek lehet talán tulajdonítani a nők picziny és jó alakú végtagjait; holott a férfiak csak oly tenyeres-talpasok mint bármely más nemzet alsóbb sorsosai. Ellenben nem kell ám gondolni, hogy a nők általában tunyák; sőt inkább, a ház körül s a munkás férj szolgálatában inkább példásoknak mondhatni őket. Hímzésben, ruháik kivarrásában sokan, fejükön való teherhordozásban pedig mindnyájan feltűnő ügyességgel birnak. Télben mindennapi eset, a nőket lejtős utczákon, sikamlós járdákon, csecsemőjüket egy hosszúkás fahéj-medenczében fejükön hordva és egyszersmind fonva járni látni. Az idegen akaratlanul elborzad ilyenkor, pedig nemcsak hogy nem láttam, de még csak nem is hallottam, hogy valaha egy csecsemőnek esés következtében baja történt volna. Még csodálatosabb a vizhordás, főjén hordott dézsájának gyakran egy ujj-vastagságnyi viz híjjá sincsen s még sem locsolja meg magát." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 23. sz. junius 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Románok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1771x1165 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet