D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 073-152_pix_oldal_12_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Verseghy Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Verseghy Ferenc
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1757-1822)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 10. sz. márczius 7.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Verseghy Ferenc (1757-1822)
V I A F I d : 76358725
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Verseghy Ferenc
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Másik érdeme Verseghynek a dallamos elem kifejtése költészetünkben. Kazinczynak is élénk érzéke volt ez irányban de Verseghy érzéke nem kisebb, igyekezete szintoly gondos s ez irányra forditott tanulmányai és fáradalmai még többek, mint Kazinczyé. Mint költő, a világi mint pap az egyházi ének zeneivé s dallamossá tételén soha sein szünt meg fáradozni, ugyszólva elsö öntudatra ébredésétől kezdve, élete végéig Zenészeti ismereteket s ügyességet szerzett magának s terjesztett mások közt verset és zenét barátilag egyeztetni igyekezett. Átirt a közajkon forgó dalok közül számosakat. Saját dalait zenei mértékekre költötte. Komolyan foglalkozott a kathol. énekeskönyvreformmal. Teljesen birta a zenei s zeneszerzési elméletet. Mint elöadó, az énekben és a hárfában jeleskedett." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 10. sz. márczius 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mikor a rendet 1786-ban eltörölték, tábori káplán lett a török háború alkalmával a főhadiszálláson megbetegedett, kénytelen volt lemondani hivataláról, s magát negyedfél évig Pesten és Budán orvosoltatni, míg végre felgyógyult. Verseghy 1789-ben és 1792-ben cenzori állásért folyamodott a Helytartótanácshoz, kérvényében széles körű nyelvtudására hivatkozott. 300 forint nyugdíjából éldegélt s már jelentékeny sikerrel belevegyült az irodalmi mozgalmakba, mikor 1794. december 11-ére virradóra a Martinovics-ügyben elfogták, amiért a kátét terjesztette s a Marseillaise-t lefordította. 1795-ben a Hétszemélyes Tábla halálra ítélte, ezt azonban 9 évi várfogságra változtatták.(Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Verseghy Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 988x1221 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet