D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 425_496_pix_oldal_02_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hadsereg uj egyenruházata
B e s o r o l á s i   c í m : Hadsereg uj egyenruházata
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : III. Huszárság
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 36. sz. (1868. szep. 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyenruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyveres testület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hadsereg uj egyenruházata: III. Huszárok 1. Tiszt köpenyben 2. Közhuszár nyári díszruhában és táborban 3. Tiszt téli díszruhában és táborban 4. Közhuszár lovon 5. Tiszt kaszárnyai szolgálatban 6. Tiszt szolgálaton kivül 7. Közhuszár pongyolában 8. Tiszt nagy parádéban 9. Közhuszár szolgálaton kivül 10. Közhuszár köpenyben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szinek ezredenkénti változatossága elmult, s csupán az u. n. kucsma fityegő posztóján maradt fenn. mely sötétkék, világoskék, hamuszin, vörös és fehér, a külön ezredek szerint. A nadrágnak csak a neve szűk, s a régi huszárra tulajdonkép csak a régi alakjában hagyott mente emlékeztet. A hagyományos könnyü, görbe kard helyett nehezet egyenest kaptak huszáraink, mint a német lovasoké, a régi módú karabély helyett pedig Wänzl-féle hátultöltőt, melyet ma nemcsak tokban, hanem szíjra kötve, vállon is viselhetnek. A tiszturakra nézve megmaradt a hajdani pazar intézkedési, melynél fogva szegény ember fiának mindig bajos volt huszártisztnek lenni. Szürke nadrág, vörös nadrág, magyar nadrág, kucsma, sipka, attila, mente.- majdnem mindenik kirukkolásra uj, ugy hogy a mai huszártiszt táborban, díszben, kaszárnyában, télen, nyáron megannyi különféle alak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 15. évf. 36. sz. (1868. szeő. 6.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A hadsereg uj egyenruházata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Új egyenruhák próbálása gyalogezred jubileumáról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1777x1187 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes