D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 549-608_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mike Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Mike Sándor
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1795-1867)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 46. sz. november 17.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mike Sándor (1795-1867)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : történész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mike Sándor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kész és szives közlékenységét, önzéstelen áldozatkészségét tanúsítják, a kik ismerték, és tudósainknak levelei, melyekben a küldött adatokat, felvilágosításokat, könyveket köszönik meg neki. Nem egyszer kérték emlékül fotograf-arczképét is, de az öreg ur soha sem ült foto gráfnak, s az itt közlött arczkép ifjúkori arczképe, melyet gyűjteményében találtak meg örökösei. Kézirati gyűjteményét, értékes óráját, más ritkaságokkal együtt az erdélyi múzeumnak hagyta, azon tudományos intézetnek, melynek maga is tagja volt, s melynek létrehozásában és gyarapításában oly munkás részt vett." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 46. sz. november 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szabadságharc után 1849. december 18-án Urbán megkérdezte, hogy akar-e továbbra is alkalmazott lenni? Válaszában kérte, hogy kevés hátralevő napjaiban addigi szolgálatában meghagyja. Ennek dacára a levéltárt lepecsételve katonai őrizet alatt tartották és Mikét félfizetéssel nyugdíjazták. 1861. április 11-én aligazgatói állásába visszaállították, 1863-ban pedig levéltári igazgatóvá nevezték ki 1864-ben egész fizetéssel nyugalmaztatott, de nyugalma napjait csak 1867. május 24-éig élvezhette, amikor meghalt. Tudományos szenvedélyével a gyümölcsészet és virágkedvelés is egyesült gyümölcsösöket plántált, külföldi jeles gyümölcsöket honosított, új fajokat állított elő. E téren tekintély volt Kolozsvárt. Egyetlen leánya, Róza, Jakab Elek író és országos levéltárnok neje volt. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület nagygyűlésén 1868. február 17-én Szabó Károly tartott fölötte emlékbeszédet. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Mike Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 825x999 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet