D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 173-236_pix_oldal_14_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Brit-Amerikából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Brit-Amerikából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : III. A brit-amerikai erdővidék
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 19. sz. május 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyópart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Átkelés egy erdei folyón, Brit-Amerikában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az évszak, noha már június felé járt az idő, még nem volt oly előre haladva, hogy a nap heve a hegyek tetőiről minden havat elolvaszthatott volna s ennél fogva mindegyre kiáradott hegyi patakokon és nagyobb folyókon kellett átgázolniok, amely műtétei szinte mindig életveszélylyel járt. Minthogy néhol két-háromszáz mérföldnyire sem lakik emberi teremtés, csónakra vagy egyéb szállító eszközre sehol sem számithattak, hacsak magok nem készítettek, de az se volt mindig és mindenütt lehetséges, mert később vágóeszközeiket is elvesztették a kiáradott folyókban. Rendszerint lóháton mentek át a megnőtt hegyi zuhatagokon, s a kinek lova nem volt, útitársa lovába kapaszkodott s ugy úszott keresztül a túlpartra; mert ilyenkor gyakran megtörtént, hogy vagy egy cselédet, vagy egy lovat ragadott magával a féktelen vízár, s a vége felé minden só-, thea- és dohány-készletök oda lett azzal a lóval együtt, a melyre fölrakva voltak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 19. sz. május 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdővidék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1823x1217 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet