D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 083-130_pix_oldal_10_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kassai vasúti indóház
B e s o r o l á s i   c í m : Kassai vasúti indóház
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Myskovszky
U t ó n é v : Viktor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1909
V I A F I d : 42899721
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 13. évf. 11. sz. (1866. márczius 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vasútállomás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pályaudvar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kassa
G e o N a m e s I d : 724443
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kassai vasúti indóház
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A régi építészet ama jeles műve mellett egy, az ujabb kor anyagi érdekeinek szolgáló épület rajzát is mutatja mai lapunk: a kassai vaspályaudvart. A milyen nevezetes pont volt Kassa város északi és keleti Európa középkori kereskedésének utvonalán: épen oly nagy szerep látszik, természeti fekvésénél fogva, a kereskedelem és közlekedés jövő kifejlődésénél e városra várakozni. Jelenleg a kassai pályaudvar nem egyéb ugyan, mint a tiszai vasútnak egyik végpontja, melynek folytatása nincs azonban teljesen meg van már érve a gondolat és terv a vasútvonal tovább vezetésére Európa északi s északnyugati részeibe, ugy hogy a kassa-oderbergi vasút már csak idő és pénz kérdése. S akkor bizonyosan elő fog állani, Miskolczon keresztül, egyenes vonalban az összeköttetés Pest és Kassa között is, s a tiszai vasút is megtalálja folytatását Nagy-Váradról Erdélyen keresztül a Feketetenger partjáig. S ha mind e vonalok ki lesznek egészítve, akkor Kassa ismét egy elsőrangú kereskedelmi központ lesz és vasúti indóháza, mely most még csak szerény igényeknek felel meg, bizonyosan a legélénkebb forgalom és közlekedés tanyája leend. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1866. márczius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A tiszai vasut fölszenteltetése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1071x789 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter