D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 035-082_pix_oldal_03_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vereczke (Beregmegyében)
B e s o r o l á s i   c í m : Vereczke (Beregmegyében)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 13. évf. 4. sz. (1866. január 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közlekedés általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : uradalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : északi-kárpátoki hágó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vereckei-hágó
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ukrajna
G e o N a m e s I d : 690791
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vereczke (Beregmegyében).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vereczkei utszoros hazánk történelmében nagy szerepet játszik. Már őseink Árpád alatt ezen szoros uton jöttek be hazánkba, nevezvén az első várost, melyet terhes fáradságok után elértek, épen a fáradságos átkelés után "Munkás"-nak. A kunok több izben, a mongolok IV. Béla idejében, s végre a lengyelek II. Rákóczy György fejedelemsége idejében itt törtek volt be, elpusztítván ezen felvidéki helyeket egészen Beregszászig. II. Rákóczy Ferencz napja is itt kelt fel legelőbb 1703-ban s itt tünt le 1711-ben. Munkács piaczán volt első harcza s Vereczkétől nem messze Stryben utolsó találkozása Károlyival. Az 1848-ki forradalomban is szerepelt a vereczkei utszoros. B. Barkó cs. tábornok itt tört be s előnyomult egész a podheringi regényes fekvésü hidig - alig félórányira Munkácstól. De itt lovát ellőtték alóla s ő Bangya ezredes csapatai elől Gallicziába hátrált. E nevezetes utszorosi pont vidékét mutatja képünk, melynek elevenséget a gróf Schönborn féle uradalom épületei kölcsönöznek. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1866. január 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kárpátok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1209x1006 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter