D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001-034_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az uj háznégyszög Pesten a színháztéren
B e s o r o l á s i   c í m : Uj háznégyszög Pesten a színháztéren
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Követek kaszinója
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 13. évf. 1. sz. (1866. január 7.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : kaszinó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az uj háznégyszög Pesten a színháztéren. - Követek kaszinója.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az utóbbinak azon részét mutatja képünk, mely a József-, harminczad- s régi német színházterekre szolgál. E rész, melyet látszólag két ház képez, voltaképp háromból áll. Az, mely elejének teljes szépségével tekint ránk : a kereskedelmi banképület. Azon szárnya, mely a jobbról látszó végoszlopon esik túl s melynek földszinti összes helyiségeit Privorszky kávéháza foglalja el, jóllehet a banképület testéből nőtt ki: nem ahhoz tartozik már; e sarokház ugyanis csak az összhangzat kedvéért lett oly modorban építve, milyenben a bank palotája, s ezzel a tulajdonos (Eisele szabómester) nem vesztett s a tér szépségben sokat nyert. A bejárat e házakba oldalt esik. A bankba a Dorottya-utczáról; az innenső házba a harminczad- térről lehet csak bemenni. Az első emeleti erkély alatti kaputól jobbra látszanak a képviselői kaszinó ablakai." (Forrás: Vasárnapi Ujság 13. évf. 1. sz. (1866. január 7.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti katonatiszti kaszinó : Felolvasó-terem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1493x1098 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter