D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 257-304_pix_oldal_6_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Festetics György
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Festetics György
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1754-1819)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 24. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Mezőgazdaság általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Festetics György (1755-1819)
V I A F I d : 25488569
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : elnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Festetics György
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Alig találnánk alkalmasb időpontot, mint a mostanit, hogy e férfiu érdemeiről lapunk arczképcsarnokában megemlékezzünk. Az idő még abban is igazolta gr. Festetics György törekvéseit, hogy ugyan ott, Keszthelyen, hol ö a mult század végén a Georgikont alapitotta, most ismét egy nyilvános gazdasági intézet felállítása már a közel jövőben várható.Gróf Festetics György, az egykori keszthelyi gazdaképző-intézet alapitója, egyik legnépszerübb s legérdemteljesb fia volt a hazának. Született 1754. január 1-én. Katonai pályára lépett, s itt annyira kitünteté magát, hogy már 36 éves korában alezredesi rangot nyert. A katonai pályán is szivén viselé hazája sorsát, s egy félreértett hazafias nyilatkozatának azon következése volt, hogy 1790-ben bucsut vevén ezredétől, keszthelyi magányában telepedett le, hol egész erővel fogott birtokai rendezéséhez." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 24. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hazai gazdálkodás fejlesztésére 1797-ben Keszthelyen gazdasági iskolát (Georgikont) alapított, amelyet József nádor 1801. augusztus 23-án szántással szentelt fel. Ugyanabban az évben a keszthelyi kis gimnáziumot öt osztályúvá emeltette és abban nemes ifjak számára convictust alapított (amelyet 1808-ban Sopronba helyezett át). 1802-ben negyvenezer forint tőkét ajánlott föl, hogy annak kamatából három magyar nemes ifjú a bécsi mérnöki kar iskolájában a hadi tudományokat tanulhassa. 1809-ben a francia háborúkor száz, utóbb ötszáz huszárt állított saját költségén a hadsereghez; Zala vármegyénél pedig 100 000 forintot tett le a szegényebb nemesek hadba állására. 1817-től kezdve évenként a király neve napján nemzeti ünnepet rendezett, ahol a jelesebb magyar írókat emlékfa-ültetéssel és tiszteletdíjakkal örvendeztette meg. A hazai tudományos életnek is egyik fő pártolója és előmozdítója volt. A göttingai tudós társaságnak levelező tagja volt. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Festetics György (mezőgazdász)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 828x1003 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet