D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 205-256_pix_oldal_02_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hógörgetegek a sveiezi Alpokon
B e s o r o l á s i   c í m : Hógörgetegek a sveiezi Alpokon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 18. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csapadék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hótakaró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lavina
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akadály
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Svájc
G e o N a m e s I d : 2658434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hógörgeteg a sveiczi Wiggis-hegyről Netstall falunál, 1865. márczius 3-ikán
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hógörgetegek, mint átalában a vidékek kizáró sajátságai, különös szint kölcsönöznek az ottani népéletnek is. Minden völgynek megvan a maga külön krónikája, mely az ott előfordult lavina-omlásokról apró, s többnyire szomoru, de néha csodás történeteket beszél, különösen a melyek az élve eltemetettek megmentéséről szólanak. Azonkivül a veszély közös levén, kifejlesztő bennök amaz érzetet, hogy előforduló szerencsétlenségek alkalmával embertársaik megmentését mindenek felett első szent kötelességöknek tartsák. Minden ember beszél egyes történeteket, melyek uj meg uj balesetekre vonatkoznak. Elmondják hogy itt egy kunyhót, ott egy utazót temetett el a lezuhanó hó; de legszivesebben sorolják elő azon eseteket, midőn a segély nem volt hasztalan." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 18. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lavina
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1782x2656 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet