D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 553-576_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Emlékezés Madách Imrére
B e s o r o l á s i   c í m : Emlékezés Madách Imrére
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 50. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : helység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakott hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alsósztregován (Nógrádmegyében) Madách Imre lakóhelye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nógrádmegye azon pontján, hol délkeleti irányban folyó két hegyi patak, mely két külön völgyből gyüjti vizeit, egymással egyesül, hogy Sztregova közös nevezet alatt, rövid pálya után az Ipolyba temetkezzenek, ezen ponton fekszik Alsó-Sztregova helység, melynek urai a legrégibb idők óta a Madách-család tagjai voltak.Itt lakott és élt Madách Imrénk is. Szakbarátok, tudományosan müvelt emberek körében mindig kellemesen folynak a napok, s a szellemi élvek rendesen minden egyéb igényt háttérbe szoritnak : de már ritkaságánál fogva is felette jótékonyan hat kedélyünkre, ha látjuk, hogy tudományszerető házigazdánk az értelmet s izlést oly anyagi eszközökkel gyámolithatja, minélfogva egy perczig sem kell aggódnunk, hogy ott mulatásunk által házánál bárkinek is alkalmatlanságot okozhatnánk. Madách Imre valódi uri és szives vendég-szeretettel fogadhatta vendégeit ősi hajlékában." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 50. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Madách Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1389x865 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet