D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 389-424_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar gazdasszonyok egyesülete
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar gazdasszonyok egyesülete
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 38. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Család általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Damjanich Jánosné Csernovics Emília (1819-1909)
V I A F I d : 48146029661835822492
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Damjanich János (1804-1849)
V I A F I d : 42578576
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Damjanich Jánosné
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egy nevezetes okmányt közlünk ezuttal egész terjedelmében, melyben a m. gazdasszonyi egyesület szavaz ugyan nyilt köszönetet a magyar közönségnek azon nemes lelkü áldozatkészségeért, melylyel a históriában páratlan mult évi nyomor és inség áldozatait gyámolitá s megmenté : de mi ez okmányban egyuttal a gazdasszonyi egyesület tevékenységének látjuk legtiszteletreméltóbb adatait a felhasználjuk az alkalmat, hogy az egyesület iránti tiszteletünket s elismerésünket nyiltan kifejezzük. A társulat összes tagjai iránti hódolatunkat legillőbben véljük bemutatni az által, hogy nagy hangzásu szavaktól ment, egyszerű, de annál őszintébb és komoly elismerésünket az egyesület legnagyobb érdemekkel biró, buzgó elnöke Damjanich Jánosné arczképével diszitjük." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 38. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Későbbi férjéhez hasonlóan szerb származású volt. Emília Aradon nevelkedett, Csernovics János (1787-1824) aradi főszolgabíró lánya volt. 1847. augusztus 30-án Aradon házasodott össze Damjanich-csal és annak kivégzéséig, mindössze két évig éltek együtt. Ennek ellenére és néhai férje kérése ellenére - Damjanich halála után nem ment férjhez, haláláig, 60 éven át gyászolta hitvesét. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csernovics Emília
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csernovics Emília
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1004x1198 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet