D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001-036_pix_oldal_9_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sárengrád és Privina-GIáva
B e s o r o l á s i   c í m : Sárengrád és Privina-GIáva
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Az aldunai vidéken.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 3. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : imaház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyópart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zárda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sárengrád, a Duna mellett (Szerémmegyében).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Képeink egyike a szerémmegyei Sárengrád nevü sokácz-rácz mezővárost ábrázolja. Ez a Duna mellett fekszik, az ugynevezett Fruska Gora"nevü hegyláncz aljában, mely itt veszi kezdetét. Ez azon már emlitett hegyláncz, mely a rómaiaknál Mons Almusnak neveztetett, s a Duna mentében vonulva, 500 öllel haladja meg a Duna tükrét, Karloviczon tul lapulni kezd, s végre siksággá válik. A Duna felőli északi oldala meredek, s gyakran nemcsak a parthoz közel jön, hanem a folyóba is benyulik; déli oldala ellenben csak lassan és észrevétlenül lapul el, melyet a hires szőlőtőkék fednek. Sárengrád, hajdan Vochin, igen régi mezőváros. Bizonyitja ezt régi várának omladéka, melyből egy részt a fölötte elvonuló ősidők vihara már alig hagyott valamit fenn, mig az alatta hömpölygő Duna, haragos hullámaival felét elhordta, továbbá a képünkön is látható Capistranus Sz. Ferencz rendűek ódon zárdája és temploma." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 3. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt monostorát egy Priva nevű nemesember építette a XII. században, innen kapta a település a nevét. Mások szerint 1496-ban Brankovics György építtette a privina-glavai forrás közelében, s méhészéről Priváról nevezte el. A monostor a török forrásokban 1566-ban szerepel először. Ez később elpusztult és helyette a szerbek 1741 és 1760 között emelték a mai templomot mely a Novo Hopovo kolostor templomának mintájára épült. A kolostort 1753 és 1771 között építették fel. (Forrás:http://vajdasag.rs/Privina_Glava)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Privina Glava
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vukovár-Szerém megye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 996x780 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet