D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 441-484_pix_oldal_3_kep_0001_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kriváni s bahjagurai emlékoszlopok
B e s o r o l á s i   c í m : Kriváni s bahjagurai emlékoszlopok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 50. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékoszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Emlék a Babjagurán 4528' magasban. (József főhg. nádor tiszteletére.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Kárpátok ezen dísze nem örvendhetett azonban sokáig fennálltának, mintán azt, fájdalom, vandál kezek mocskolák be. Az emlékoszlop elpuszttitatott, egyes maradványai szétszórvák, s az utazó már csak az alapzatot találja, s ez utolsó maradványát is eme becses emléknek az oly magasságban, gyakori zivatarok maholnap semmivé tehetik. Szétromboltatáfáról ama hír is keringett egyideig, mintha azt a havasi pásztorok, a tetején levő, aranynak vélt királyi korona elidegenitése vágyából dúlták volna szét. De ez alig hihető. Később az aranyozott korona Karczer nevű hradeki kamarai tisztviselőnél találtatott, ki azt, midiin Albrecht főherczeg kivánatára az emlék helyreállítása indítványba hozatott, s a főhatóságok rendeletei alapján Koch Venczel, mostani rózsahegyi pénzügyi tanácsosra bízatott, kiadni meg is ígéré. A felterjesztett helyreállitási tervnek munkálatai azonban mindeddig a felső hatóságnál maradtak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 50. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Árvai Magura - 140 éves a Magyarországi Kárpát Egyesület!
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 690x1000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet