D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 245-260_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Undrovácz( Wandorf), Sopron mellett
B e s o r o l á s i   c í m : Undrovácz( Wandorf), Sopron mellett
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 28. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zárda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Undrovácz( Wandorf), Sopron mellett
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Sopron városának gyönyörű vidéke érdekes kirándulásokra szolgáltat alkalmat. E szép és regényes pontokról már többször volt alkalmunk e lapokban megemlékezni, midőn azokat képekben is bemutattuk. Most ismét egyikét látjuk itt Sopron legszebb mulatóhelyeinek. Wandorf, vagy magyarul Undrovácz, Soprontól nyugatra fél órányira, gyönyörű hegyek aljában, erdők közé szorulva festőileg fekszik. A jómódú német ajkú falu lakossága, mely körülbelől 800-ra tehető, a föld és szőlőmivelésen kivül a kőszénbányászáttal is foglalkozik és igen vagyonos. Ezenkívül még nagy része a tej árulásból és kávémérésből is szép hasznot húz; igen számos kis mulató-kertjök van házaik körül, hol a fél órányira eső városból vasár- és ünnepnap nagy számmal kisétáló vendégeket a legjobban fogadják,és kávé, édes vagy aludt-tej, vaj s több effélével megvendéglik a fáradt kirándulókat." neveznek. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 28. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tovább menve csakhamar tölgyerdőbe, s kis félóra múlva Undrováczra (Wandorl) értünk. A falut három oldalról hegyek környezik. A falu felett magaslaton régi egyház és zárda áll, mellyet a pálosok bírtak. Most a zárda katonai kórház; ezzel átellenben serfőzőház van. A sopronyiak kivált egyháznapján szoktak Undrováczra vagyis Bánfalvára kirándulni. Az oda vezető kocsiút megkerüli a hegyet s a Spittelvölgyébe húzódik el. A hegynek azon oldalán nagy kőbánya van. Bánfalváról másfél óra alatt szép erdőségeken keresztülmenve Brennberg faluba jutunk, mellynek közelében gazdag kőszénbányák vannak. Még érdekesebb kirándulást tehetünk a Fertő partjaira. Az út keletdéli irányban visz, s nemsokára erdőkkel és gyümölcsösökkel borított dombhátra vezet föl. E dombhát keleti alján kis völgynyilásban Balf (Wolfs) helység van, mellynek melegfürdőjét különösen vasárnapon s ünnepen szokták meglátogatni. A fürdőház szebb is lehetne. (Forrás:https://epa.oszk.hu/01900/01977/00086/pdf/EPA01977_Soproni_Szemle_1969-xxiii-4.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sopron
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sopronbánfalva
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1099x903 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet