D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 209-224_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kazinczy laka és emléke Széphalmon
B e s o r o l á s i   c í m : Kazinczy laka és emléke Széphalmon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 24. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kazinczy F. díszcsarnoka Széphalmon
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E dicscsarnok rajzát mutatjuk be most olvasóinknak, melynek tervét Ybl építész készítette; s az ügy mostani állásáról fölvilágositásul közöljük azon terjedelmes ismertetést, melyet avatott tollal Matolay Viktor irt, s a Felvidék hasábjain közlött : Az akadémiai elnök ur megkeresése folytán megyénk néhány buzgó fia, kissé szövevényes jogi nehézségek, s más nem csekély akadályok megoldása s leküzdése után, a széphalmi kis birtokot terheitől megszabaditá, s a nemzet köztulajdonául megszerzé. A Széphalmon teendő újítások s építések ügyében pedig ugyan-azon időben, de mások által kezdett intézkedni az akadémiai elnök gróf ur, az ekkori intézkedések azonban később másoknak adtak helyet. Mióta ez ügyben az első lépések történtek, majd három év telt el már, s nemcsak a nagy közönség, de mi zempléniek is, kik ez alatt egy ideig a széphalmi lakot ugy láttuk állani, mint azelőtt, fél év óta pedig leső rontva látjuk azt, s csak két szobát belőle meghagyva, nem tudjuk azt sem, miért történt ez ? azt sem, mi fog ezután történni?" Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 24. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom, Kazinczy emlékkert
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kazinczy Ferenc
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1389x1002 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet