D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189-208_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Régi magyarok régi arczképei
B e s o r o l á s i   c í m : Régi magyarok régi arczképei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : VI. Erdődy György
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 22. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erdődy György (1614-1663)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : felügyelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ellenőrzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közigazgatási felügyelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pénztárfelügyelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erdődy György
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1649-ben Magyarország rendéi Pozsonyban 102. törv.-czikket hozván, jun. 5-én a Ferdinánd által megerősített törvényeket ismét ö is aláirta. 1653-ban IV. Ferdinánd római császárrá koronázásakor, mint kamarás Regensburgban járt. 1655-ben, midőn a 15 éves Leopold koronáztatott, és ugyanaz évi országyülésen Lippai érsek a királynét,mantuai Eleonórát koronázta meg, a diszmenetnél Erdődy György vitte a kir. pálezát. A vallás ügyében hogy résztvett, egy adat tanúsítja, mely szerint a róm. kath. párt mellett erősen fogott jóllehet a király maga a katholikusoktól 90 templomot szakított el s adott át a protestánsoknak, kiknek szabad vallási gyakorlatot engedett." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 22. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A következő generáció tagjai világi pályán próbáltak érvényesülni. I. György (1614-1663) és Gábor (megh. 1650) a bécsi egyetemen tanult (1628-1629), majd kettőjük közül csak György folytatta tanulmányait, méghozzá a franciaországi Doualiban (1631-1633). Azonban sem ő, sem testvére Gábor nem jutott el a legmagasabb világi tisztségig, a nádorságig. György tárnokmesterségig (1662-1663), Gábor főajtónállóságig vitte. Pedig Gábor első felesége (Pálffy Mária) révén a befolyásos Pálffy családdal is rokonságban volt. Mindkettőjük ága folytatódott: I. Györgynek I. Sándor (1644-1663), Gábornak pedig II. György (1648-1713)és Kristóf (1649-1704)nevű fia utódai születtek. I. György és Gábor öccse, a legkisebb fiú Imre is a tárnokmesterségig (1679-1690) vitte, ezzel már a negyedik Erdődy volt, aki kiérdemelte e tisztséget. Az ő egyetlen fia, Imre (1648k-1668) fiatalon, utód nélkül halt meg egy török elleni kisebb csatában. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Erdődy György
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 831x1053 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet