D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 137-152_pix_oldal_5_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mihály vajda síremléke a kalugeri mezőn
B e s o r o l á s i   c í m : Mihály vajda síremléke a kalugeri mezőn
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Oláhországban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 17. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezési hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kultikus hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mihály oláh vajda síremléke a kalugeri mezőn
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nincs itt tiszta lak, mint nálunk a szegényebbeknél is, alig van középosztály, mely nálunk oly szépen fejlődött, nincs ott más, csak ur és koldus! Történeti emlékekben szegény az egész ország; ilyesmire igen gyéren akadhatunk. A fennebb emlitett kalugeri mezöségen az országút mentén láttam egy emelkedett helyet, hol Mihály vajda síremléke áll, mint az rajzunkon is látható. Ezen, az akkori idők szelleme szerint is kegyetlen embert, ki 1594-től fogva 1601-ig, midőn Básta lefejeztette, Erdélyben annyit pusztított, csakhogy hazáját nagygyá és hatalmassá tehesse a románok most is a tisztelet egy neméver emlegetik, ennek emeltek emléket, hanem melyik évben? azt elfelejtették feljegyezni. Az egész emlék egy rendes szegletes, nyitott épület, magas ivekkel, melynek belsejében óriási kökereszt jelöli a románok örömmel emlegetett hősét. Ez emlék is elhagyatva, pusztulófélben áll jelenleg; födele rég elenyészett, gyepes boltozata enyhet ad a kereszt előtt imádkozóknak, mig a domb oldalait a néhány rajtok levő bokor végett, mekegö kecskék látogatják meg." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 17. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Mihály havasalföldi fejedelem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 969x1389 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet