D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 117-136_pix_oldal_5_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Wenzel Gusztáv
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Wenzel Gusztáv
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 15. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Wenzel Gusztáv (1812-1891)
V I A F I d : 67645454
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szellemi dolgozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történetírás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : dr. Wenzel Gusztáv
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1840-ben lett jogtanár az akkor még fennállott Theresianumban Bécsben, hol mint a magyar fiatalság procuratora 1849-ig működött. Azóta a pesti m. kir. egyetemnél jogtanár, tanitványai tiszteletének és szeretetének tárgya. Jelenleg a magyar magánjog, jogtörténet és bányajog rendes tanára. Előadásait az elmélet és gyakorlatra való párhuzamos tekintet teszi érdekessé, tanulságossá, ehhez járul történelmi ismereteinek gazdag tárháza, valamint a számtalan utazás, különféle életviszonyok, bel- és külföldi tudósokkal való folytonos érintkezés által szerzett átalános ismeret, tapasztalat és életphilosophia. Mindezek, valamint jogtörténeti terjedt ismeretei eredményezik, hogy a magyar fiatalság tőle a magyar jogot nem elszigetelten, hanem más jogrendszerekkel összehasonlítva és jogtörténetiig kifejtve tanú hatja meg, mely oldalra, - bár mint tiszteljük Kelemen, Frank stb. más irányú érdemeit mind ez ideig igen kevés figyelem volt fordítva. " (Forrás:Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 15. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Elvállalta József nádor fiának, Sándor királyi hercegnek a tanítását, azonban a herceg még ugyanabban az évben meghalt. Wenzel Gusztáv ezután a pesti tudományegyetemen a bölcsészeti, majd 1838-ban a jogi karnál nyert helyettes tanári minőségben alkalmazást. A következő évben Bécsben a Theresianumban a magyar ifjak magyar jogi tanára és prokurátora lett. Innen a szabadságharc után a pesti egyetemre került és 1850-ben a magánjog és bányajog rendes tanárává nevezték ki. 1861-ben a magyar magánjog tanítását fogadta el s tanította 1889-ig. A Magyar Tudományos Akadémia 1846. szeptember 18-án levelező tagjává választotta, akkor, midőn még alig írt egyebet, mint 1843-ban magyarázó szöveget a Geiger Nepomuk János magyar történelmi tárgyú képeihez, mely Bécsben magyar és német nyelven jelent meg de aki felkutatta a legelrejtettebb forrásmunkákat, levéltárakat s búvárkodott, folyamatosan kereste az összeköttetést a külföld legjelesebb tudósaival.(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Wenzel Gusztáv
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kétszáz éve született dr. Wenzel Gusztáv
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 809x1056 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet