D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 541-552_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyarországi és erdélyi bányahelyek
B e s o r o l á s i   c í m : Magyarországi és erdélyi bányahelyek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Vége)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 9. évf. 46. sz. (1862. nov. 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Bányászat általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bánya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bányászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bazalt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Verespatak
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Detonata flocosa. Bazalthegyek. Detonata Gola
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Detonata. Lovagoljunk tovább, ösvényünk azon trachytkupot övezi körül, mely a vöröspataki völgyet keletről bezárja. Innen bájos kilátás nyilik a hegyes vidékre. Két óra mulva egy éles hegyháthoz érünk, mely környezetét mintegy 300 lábbal múlja fölül. Ez a Detonata Gola. Itt ugyan nin.sen arany, de e hegy egyik legnevezetesebb természeti ritkasága Erdélynek. Meredek, csaknem függélyes nyugati lejtője t. i. egy fekete, teljességgel oszlopszerüleg elkülönített sziklafalból áll. 9. a) alatti képünk e sziklafalat mutatja, 9. b) alatti képünk pedig a hegyet éles párkányáról nézve tünteti föl, a háttérben egy másik bazalt-oszlophegygyel, a Detonata flocosával. A bazaltközet itt, valamint átalában mindenütt, izzó állapotban, mint láva tört fel a földgyomrából s aztán kihűlés folytán meglehetősen szabályos, 4-8 lapu oszlopokká hasadozott szét, melyekhez hasonlót szépség és hoszszaságra nézve keveset találni. Visszaütünk e geologiailag nevezetes s egyuttal festői szépségü hegytől, Bucsumnevü, hosszu völgyi helységen visz keresztül, melynek lakosai német eredetüek, de tizszázad folytán mind nyelvök, mind ruházatuk és szokásaikban tökéletesen eloláhosodtak. Búcsúmból két óra alatt Abrudbányára érünk, s itt bevégezzük hegyi utazásunkat, bocsánatkéréssel olvasóinktól, ha talán kissé erősen megfárasztottuk volna. (Forrás: Vasárnapi Ujság 9. évf. 46. sz. (1862. nov. 16.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Verespatak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1251x805 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes