D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 641-652_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Aradi Lippert József
B e s o r o l á s i   c í m : Aradi Lippert József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 53. sz. (1860. deczember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Aradi Lippert József (1826-1902)
V I A F I d : 96322201
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : építész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszaki foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Aradi Lippert József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egy ily szerény ugyan de munkás és gyakorlott férfiut mutat be képünk Aradi Lippert József hazánkfiában, ki e téren nem egy dicséretes szép eredményt vivott már ki. Született 1826-ban Aradon jómódu polgári szülőktől. Ugyanott járta a gymnasialis iskolákat. Gyakorlati hajlamánál fogva azonban szülei már akkor az épitészi pályára szánták de ezen szándék eleve csupán azt tüzte czélul, hogy a kézmüben, épitő- és ácsmesterségben ismeretet és jártasságot szerezve, idővel épitészeti vállalkozó váljék belőle. A mesterség gyakorlata mellett azonban a külföld müiskoláit látogatva, csakhamar magasabb iránynak indult, s a müépitészet elméleti és gyakorlati tanulmányozásához fogott. Hamburgban végezve a polytechnikumot, a Németalföld kitünőbb műiskoláit látogatta. Bejárta Európa főbb városait, mindenütt előkelő épitészeknek keresett és nyert alkalmazást, a tanulmányt mindenkor a gyakorlattal párositván. - E téren szerzett ismeretei és ügyessége által csakhamar annyira kitünt, hogy midőn ezen évtized elején Bécsben is a müépitészet ujabb lendületet nyervén, sz. István hires góth domjának első javitási s kiegészitési munkálatai, az ugynevezett orom- vagy csucsművek kiépitésével megkezdettek, a vállalkozó Förster és Ernszt épitészek mellett Lippert hazánkfia bizatott meg a technikai müvezetéssel és a kivitellel. Itt nyilt első bővebb alkalma, tehetsége által mind a szakemberek elismerését kiérdemelni, mind pedig a műtudomány férfiaival, kik a munkálatokat tanulmányozva, figyelemmel kisérték, megismerkedni és közelebb viszonyba lépni. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,7. évf. 53. sz. (1860. deczember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Aradi Lippert József
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lippert
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 905x1104 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet