D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 465-476_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A milazzói ütközet julius 20-án
B e s o r o l á s i   c í m : Milazzói ütközet julius 20-án
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 39. sz. (1860. szeptember 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ütközet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1860. július 20.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szicília
G e o N a m e s I d : 2523119
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Milazzói ütközet Sziczilia szigetén (julius 20-kán.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Milazzo, Sziczilia északi tengerpartjának hason nevü öblénél fekvő, 8000 lakossal biró város. A nápolyi kormány a külkeres-kedést, nehány pontra szoritván, ennek következtében Milazzo kikötője egészen elpusztult, s lakosainak egyetlen keresete, a milazzói fellegvárban állomásozó katonaság után volt. Ezen váracs igen jelentéktelen, s nem érdemli meg az erőd elnevezést, melylyel legujabban megtisztelték. Mégis a legközelebb lefolyt szicziliai hadjáratban Milazzo fontos hadi pontnak tartatott, mert több országut futván itt össze, Messina elő- és véd bástyájának tekintetett, s a nápolyiak számos sereggel rakták meg. Azon csapatokkal együtt, melyekkel Bosco ezredes érkezett meg Messinából jul. 14-én, Milazzo őrsége körülbelől 7000 emberből állott, köztük egy könnyü ágyuüteg, s egy század lovas. A szicziliaiak, kik Medici alatt, Meri mellett a Lucia folyócskánál táboroztak, szintén ily számmal voltak. Bosco elég erősnek érzé magát, az ellenséget jul. 17-én megtámadni, mi azonban roszul ütött ki, ugy hogy kénytelen volt visszahuzódni, s e vissza-huzódás seregére leverőleg hatott. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,7. évf. 39. sz. (1860. szeptember 23.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A milazzói ütközet julius 20-án
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2529x1763 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet