D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 405-416_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Danielik János
B e s o r o l á s i   c í m : Danielik János
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 34. sz. (1860. augusztus 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : udvari tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kanonok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kamarás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Danielik János (1817-1888)
V I A F I d : 299504917
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Danielik János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Vannak irók, a kiknek egy-két műve egész szellemi tartalmuk kirakata mintegy, D. régibb műveiből távolról sem következtethetünk szellemi tárháza kincseire. Mint nagy tehetségü, alapos tanulmányu egyházi férfiu jelent meg egy évtized előtt irodalmunk központján, s azóta évről évre láttuk őt fejlődni, emelkedni, csaknekm hihetetlen gyorsasággal. Ez emelkedetteb ponton látköre mindinkább tágult, ismeretei több-több oldaluak lettek. S talán egy napnak eseményei sem multak el rá nézve tanulság nélkül: ugy hogy nem kevesebbet tanult az életből, mint azon válogatott könyvekből, melyek könyvtárát diszesitik. Innen az az államférfiui pillantás és tapintat, melyet a közügyek fölfogása és intézése körül már is nem egyszer tanusitott, s a minek köszönhetni, hogy a Szent-István-társulat körében mondott elnöki beszédei egy pár év óta valódi események voltak." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 34. sz. (1860. augusztus 19.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1839-ben a rozsnyói lyceumba a filozófia s a magyar irodalom rendes tanárává neveztetett ki, noha pappá csak 1840-ben avatá föl Kassán Ocskay püspök. Rozsnyón 1842-ben saját kivánságára a theologiai karba, a bibliai tanulmányok s a görög és héber nyelv tanszékére helyezték át, honnan 1848 márciusában Somogyi Károly meghivására Pestre a Religio és Nevelés című lap szerkesztőségébe jött, júliusban szerkesztője, 1849-ben pedig tulajdonosa lett a lapnak, melyet Religio címmel oly kifogástalan loyalis szellemben folytatott, hogy a bécsi kormány bizalmát megnyervén, 1849. október 1. az egri főkáptalanba lőn bekebelezve október 31. pedig Geringer császári teljhatalmú biztos a hazai iskolák átszervezésével foglalatos bizottságba is meghivta. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Danielik János
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Danielik János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 939x1147 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet