D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 369-380_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gedeon László
B e s o r o l á s i   c í m : Gedeon László
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 31. sz. (1860. julius 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvvizsgáló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakértő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gedeon László (1769-?)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gedeon László
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gedeon László, a tiszteletre méltó agg férfiu, jelenleg is untalan ir és olvas, figyelemmel kiséri különösen hirlapirodalmunkat és gyermeki őszinteséggel örvend, a hol a haladás és népboldogitás ügyében férfias elszántságot talál. Nagyáradon alig van férfiu, ki annyira részesülne a köztiszteletben, mint ő, és alig van családatya, ki az övéinél boldogabb gyermekeket nevelt volna föl. Tanárt pedig széles e hazában alig képzelhetünk, kinek tanitványai közől annyian váltak volna jeles és nagyhirü férfiakká, mint épen az övéi közől. Méltán találja a 91 éves jó öreg ebben legmélyebb örömét, érdemeinek legnagyobb jutalmát és minden büszkeségét. Társalgása most is oly szeretetre méltó, oly kedélyes, hogy a ki egyszer körében volt, oda ismét vissza-kivánkozik. Midőn valamely ifjuhoz közeledik, kinek arczából lelki tisztaságot és épséget olvas ki, szokott üdvözlő szavaiba, a servus, amice!-be annyi nyájasságot tud fektetni, hogy a legféktelenebb indulatot is képes volna rögtön lecsillapitani." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 31. sz. (1860. julius 29.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gedeon László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 699x789 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet