D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 345-356_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Szécsen Antal
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Szécsen Antal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 29. sz. (1860. julius 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szécsen Antal (1819-1896)
V I A F I d : 54931915
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : történész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Szécsen Antal
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gróf Szécsen Antal sokat tanulmányozott, s szorgalmasan gyüjtögeté a tapasztalatokat nemcsak az elméletek körül, hanem főleg az élet gyakorlati terén. Gyakran és ismételve utazta be a külföldet, különösen Angliát és Francziaországot. Neje gróf Lamberg Ernesztina, az 1848-ban a pesti hidon szerencsétlen véget ért gróf Lamberg legidősb leánya, ki férjével a hazai közügyek, intézetek, névszerint az irodalom legbuzgóbb támogatói közé tartozik. Mi különös sulyt helyzünk arra, hogy a mire számos adatunk van gróf Szécsen Antal irodalmi mozgalmainknak is egyik leghübb s legfigyelmesebb kisérője, mert azt tartjuk, hogy a kit főuraink közől egyszer irodalmunk számára is megnyerénk, a kit annak emelkedése, terjedése melegen érdekel, a ki e czélra tettleg, bátoritólag és buzditólag lép fel: az e nemzet jólétét, életét szivén viseli, az egészen a mienk, annak hazafiuságára a nemzet minden körülmény között bizton számolhat." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 29. sz. (1860. julius 15.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szécsen Miklós gróf, a magyar udvari kamara elnöke és Forgách Franciska grófnő fia, született 1819. október 17-én Budán,tanulmányait ugyanitt, Pozsonyban és Bécsben elvégezve, hosszabb utazásokat tett külföldön: beutazta Francia-, Olasz-, Németországot és Angliát. Hazatérve egy ideig Moson vármegyei aljegyző, később a magyar királyi udvari kancelláriánál titkár, 1843-tól mint a felsőház tagja, tevékeny részt vett ennek gyűlésein s 1846. november 12-én őrá bízták az új konzervatív párt programjának kifejtését irodalmilag is működött pártja érdekében és szellemében. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Szécsen Antal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szécsen Antal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 888x1082 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet