D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 321-332_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jegyzetek Temesvárról és vidékéről
B e s o r o l á s i   c í m : Jegyzetek Temesvárról és vidékéről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 27. sz. (1860. julius 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családi ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hunyady János kastélyának korábbi maradványa Temesvárott
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Régebben, közel a bástyákhoz egy meglehetősen ódon alakú épület, tűnt fel a szemlélő előtt. Ez volt az úgynevezett Hunyady-féle kastély, melyet 1413-ban állitólag négyszeg­kövekből Hnnyady János építtetett, kinek neve Temesvár városa emlékével oly szoros kapcsolatban áll. E ko­mor külsejű épitvény ma már teljesen át van alakítva , az alapfalak ugyan ma is a régiek, de az épület, melynek sztilje a lovagvár- és kaszár­nya építészet vegyületéből áll, egészen a legújabb kor müve. Bajzáink a Hunyady kastély régibb és jelen alakját mutatják, az most tüzéri gyár­os hadszertárul szolgál. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,7. évf. 27. sz. (1860. julius 1.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hunyadi János
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Hunyadiak kastélya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1096x772 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet